Íme a válasz: A léneg az

#7135
Boros János
Felhasználó

Íme a válasz:
A léneg az utolsó két bekezdé (dőlt betűvel kiemelve)
Boros János              
e-mail: borosjanos51@gmail.com
Tisztelt Boros János!
 
Megkaptam 2013. május 03-án kelt e-mialjét, amelyben kifogásolta az újra működő Zöld Pardon nevű szórakozóhely zavaró zajkibocsátását.
Az alábbiakban tájékoztatom, hogy a vendéglátóüzletek működésével, jelen esetben a Zöld Pardonnal szemben milyen lehetőség van lakossági panasz benyújtására.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint a kérelmet a hatósághoz írásban lehet benyújtani, a természetes személy ügyfél azonban kérelmét szóban is, illetve jogszabályi előírás alapján elektronikus úton is előterjesztheti.
Az e-mailen küldött levelek, bejelentések nem minősülnek elektronikus úton küldött kérelemnek, tekintettel arra, hogy azon ügyfélkapu azonosító szám, elektronikus aláírás, személyes azonosító adat nem szerepel.
Természetesen hatóságunk az e-mail-en érkezett bejelentéseket tartalmuknak megfelelően kivizsgálja és amennyiben indokolt, a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megteszi.
Ha az üzlet működése egy, akár több lakót zavar a birtoklásában, hatóságunknál – egyértelmű erre irányuló kérés formájában – birtokvédelmi eljárás kezdeményezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell a birtokháborító cselekményen túl az ellenérdekű fél nevét, és csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. Az eljárás illetéke 3.000,– Ft amit az ügyindító kérelmen illetékbélyeg formájában kell leróni.
 
A kereskedelmi jogszabályok alapján a következők szerint lehet eljárást kezdeményezni.
 
Ha a kereskedő tevékenysége a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zajjal jár, az több lakó éjszakai nyugalmát zavarja, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. §-ának (4) bekezdése alapján – az üzlet környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának érvényesítése érdekében – kereskedelmi hatósági eljárás indítható, amelyre irányuló kérelmet hatóságunknál kell benyújtani, és amelynek illetéke szintén 3.000,– Ft amit illetékbélyegben kell leróni.
A kérelemnek helyt adó döntés esetén a hatóság 2200 és 0600 óra között korlátozhatja a kereskedelmi tevékenységet, illetve az üzlet kötelező éjszakai zárva tartását rendelheti el, vagy megtilthatja a vendéglátóüzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevékenységet.
A kereskedelmi tevékenység megtiltására, illetve üzlet bezáratására – amennyiben az üzletben folytatott tevékenység nem felel meg a jogszabályi előírásoknak – ideiglenesen, legfeljebb 90 napra kerülhet sor. A végleges bezáratásra csak akkor kerülhet sor, ha az üzemeltető a 90 nap alatt sem szünteti meg a hiányosságokat. A dohánytermék forgalmazására kiadott működési engedély visszavonására pedig abban az esetben kerülhet sor, ha a működési engedély kiadásának a feltételei már nem állnak fenn – ilyen feltétel a bérleti szerződés, melynek érvényességét hatóságunk hivatalból vizsgálja, vagy ha a hatóság – a már fenn említett ok miatt – az üzlet végleges bezáratásáról dönt.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – a 2012. május 21-én kelt KTVF: 28011-3/2012. számú végzésében – a Budapest XI. kerület, 4082/4 hrsz. alatti Zöld Pardon vendéglátó-ipari egység zajos működése ügyében hatóságomat kizárta mivel a terület tulajdonosa a Sampaio Kft., amelyben a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában lévő Öböl XI. Kft.  kizárólagos  befolyással rendelkezik, és a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására a Budafok–Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzőjét (dr. Szántó János) (1221 Budapest, Városház tér 11.) jelölte ki.
Tájékoztatom, hogy a Zöld Pardon nevű szórakozóhely rendelkezik zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal, melyet az üzemelés alatt köteles betartani. A zavaró zajhatások miatt a lakók az előzőekben kifejtettek szerint a határozat betartására irányuló ellenőrző akusztikai zajmérést kérhetnek hatóságunktól. Az erre irányuló kérelem illetékmentes. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy amennyiben az ellenőrző mérések eredményei a határértékek betartását igazolják, akkor az eljárás kezdeményezőjét kell az eljárási költségek megfizetésére kötelezni. Az ellenőrző zajmérés megrendeléséhez – az érintett panaszosok olvasható nevével és elérhetőségével – írásos nyilatkozatot kell benyújtani a hatósághoz.
Fel kell azonban hívnom szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a Zöld Pardon szórakozóhely üzemeltetésével szemben kérelmüket benyújtják – mivel a szórakozóhellyel kapcsolatos összes eljárásból hivatalunk ki van zárva –, az eljárásból történő kizárásunkat és másik eljáró hatóság kijelölését kell kérnünk.
 
2013. május 6-án kelt e-mailjében a Zöld Pardon nevű szórakozóhely üzemeltetője tájékoztatta Hatóságunkat, hogy a 2013. április 30-ai koncerten a zene hangerejét ellenőrző berendezés meghibásodott, a hiba észlelését követően azonnal kijavították azt, az érintettektől szíves elnézést kértek.
Továbbá kérték a hatóságunkat, hogy amennyiben esetleg további panaszok is érkeznek, arról tájékoztassuk az üzemeletetőt, hogy saját költségen az esetleges panaszosoknál a zajszintet bemérhessék a gyors panaszkezelés érdekében. Panaszbejelentések info@zp.hu e-mail címre küldhetőek.
 
Budapest, 2013. május 9.
                                                                                              Tisztelettel:
dr. Horti István
jegyző