2015 május 7-én tartotta idei közgyűlését a Wekerlei Társaskör Egyesület. A 2012-ben megválasztott elnökség mandátuma a közgyűlés napjával lejárt, a közgyűlésnek tisztségviselőket kellett választania.

A meghirdetett időpontban nem volt elegendő számú tag jelen, így megismételt közgyűlést kellett tartani. 17.30 óráig a 221 főből álló tagságból mindössze 33 fő regisztrálta magát.

Somlói Judit elnök javaslatára a jelenlévők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Romhányi Andrást a közgyűlés levezető elnökévé, Tóth Katalint jegyzőkönyvvezetőnek, önként jelentkezés után Boros Jánost és Nagy Tamást a jegyzőkönyv hitelesítőinek választották meg.

A közgyűlés napirendje megegyezett a Wekerle c. újságban és a Társaskör honlapján meghirdetettel, azaz:

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló elfogadása
 3. Felügyelő Bizottsági jelentés elfogadása
 4. 2014. évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági mellékletek elfogadása
 5. 2015. évi pénzügyi terv elfogadása
 6. Az alapszabály módosítása
 7. Az eddigi tisztségviselők elköszönése
 8. Jelölés elnökre
 9. Az elnök jelölt(ek) bemutatkozása
 10. Jelölés a felügyelő biztottság (FB) elnökére
 11. Az FB-elnök jelölt(ek) bemutatkozása
 12. Az elnökök megválasztása
 13. Jelölés elnökségi tagra
 14. A jelöltek bemutatkozása
 15. Jelölés FB tagra
 16. A jelöltek bemutatkozása
 17. A tisztségviselők megválasztása
 18. Bejelentések, zárszó.

Somlói Judit: Üdvözölte a megjelenteket, majd ismertette beszámolóját az Egyesület tevékenységéről:

„A Wekerlei Társaskör Egyesület elnöksége a múlt évi közgyűlés óta 11 alkalommal tartott rendes ülést, ezen felül 1 alkalommal elektronikusan hozott döntéseket, összesen 55 határozatot fogadott el. 2014 elején a rendkívüli közgyűlésünkön az ún. civil törvény előírásai szerint alapszabályt kellett módosítanunk. Módosításunkat a bíróság bejegyezte. A mai közgyűlésen törvényi szabályozás miatt újabb alapszabály-módosításokat terjesztünk a közgyűlés elé.

A WTE elnöksége az elmúlt évben a 2014. évi közgyűlésen felvázolt elnöki programot és a közgyűlés elvárásait hajtotta végre, azaz a közösségépítés elsődleges célja mellett a Wekerletelep épített örökségének védelmét, az itt élők minél szélesebb összefogásának elősegítését, a mindennapok építési, városfejlesztési és kulturális gondjaiban és örömeiben való részvételt oly módon, hogy az egyesületet anyagilag ne terhelje túl. A rendezvények önerőből, kizárólag a wekerlei önkéntesek bevonásával szerveződtek és bonyolódtak. Számos programot szerveztünk szabadtérre és beltérre egyaránt. Ezek közül a már hagyományosnak nevezhető wekerlei kulturális programokat évről-évre bevesszük az egyesületi programtervbe. Ezek többsége a partnereinkkel való együttműködéssel jöttek létre. A korábbi évekhez képest jelentősen kisebb anyagi ráfordításból tartotta az egyesület ezeket a rendezvényeket, s az összes program ingyenesen volt látogatható. Az egyesületben 9 klub működik. A takarékos működést a nagy létszámú önkéntes kör hallatlanul gondos és odaadó munkavégzése biztosította, melyet szakosztályunk, a Wekerlei Önkéntes Centrum koordinál. Jelenleg kb. 500 regisztrált önkéntessel tartanak kapcsolatot. Emellett az egyesület részt vállalt a középiskolás diákok számára kötelező közhasznú munkavégzés szervezésében és igazolásában. Számos középiskolával van együttműködési megállapodásunk. Többek között az önkénteseknek is köszönhető, hogy a WTE 2014. évben is pozitív mérleggel zárta az évet. Köszönhető továbbá az összehangolt és célirányosan működő társasköri elnökségnek, ami minden lehetőséget felkutat az anyagi források biztosítására.

A Társaskör működése természetesen nemcsak a tagoknak, hanem elsősorban az itt élő wekerleieknek szól. A velük való kommunikáció minden formáját felhasználtuk. 2014-ben is három alkalommal adtuk ki a Wekerle c. folyóiratot, melynek mind a főszerkesztői, szerkesztői, mind a korrektori munkálatait önkéntesek végzik Heti rendszerességgel elektronikus hírlevelet küldünk ki az erre jelentkezett felhasználóknak, internetes oldalt működtetünk, amelyet ugyancsak önkéntes munkatársak tartanak karban. A honlap fejlesztése folyamatban van, a technikai fejlesztése mellett hamarosan új arculattal jelenik meg. Ezeken felül újra működik a Wekerle TV és a közösségi oldalon keresztül is próbáljuk megszólítani és tájékoztatni a helyi közösséget. A társaskör az irodát nagyobb óraszámban tartja nyitva, péntek délután kivételével minden nap délelőtt és délután is tudja fogadni a Társaskör az ügyfeleket, helyet tud adni a klubéletnek. Információs helyként vagyunk jelen a wekerleiek életében.”

Az Egyesület besorolási kategóriája közhasznú szervezet. Az Elnök ismertette a közgyűlés részvevőivel, hogy az alapszabályban vállalt és rögzített pontok szerint milyen konkrét tevékenységet végzett a Társaskör 2014-ben:

 • A kulturális örökség védelme és az épített környezet gyarapítása és védelme terén,
 • A természetvédelem terén,
 • A kerületi sport és szabadidő-sport támogatása terén,
 • A lakosság önszerveződő közösségének támogatása, a település önfenntartó képességének erősítése terén, illetve
 • A közbiztonság javítására irányuló tevékenység terén.

A 2013. évi pozitív eredmény ellenére a közgyűlés felhatalmazta a Wekerlei Társaskör Egyesület elnökségét arra, hogy 1 millió forintos veszteséghatárig saját hatáskörben módosíthassa az elfogadott 2014. évi költségvetést. 1 mFt feletti veszteség esetén össze kellett volna hívni a közgyűlést. A pénzügyi tervek megfelelőek voltak, pozitív eredményt értünk el, így a közgyűlés összehívására nem volt szükség.

A Wekerlei Társaskör Egyesület adózás előtti eredménye ebben az évben pozitív, mérleg főösszege 47.143 eFt. 2014-ben mind a közhasznú, mind a vállalkozási tevékenység pozitív eredménnyel zárult, a WTE eredményes évet tudhat maga mögött, összességében 1.216 eFt nyereséggel.

2014-ben a következő támogatásokat kapta az Egyesület:

 • a Kispesti Önkormányzat összesen 4 mFt támogatást biztosított,
 • pályázati úton a NEA-tól 450 eFt működési támogatást,
 • a Fővárosi Környezetvédelmi Alapból a wekerlei komposzt zöldhulladék programra 600 eFt-ot kaptunk,
 • az Almavirág tér megújítás megvalósítására 4 mFt utófinanszírozású támogatást nyertünk.

Elszámolási kötelezettségeinknek időben, a vonatkozó jogszabályok betartásával eleget tettünk.

Az adó 1 %-ból származó bevételünk összege 350 eFt, tagdíj befizetésből 286 eFt, adományok magánszemélyektől 614 eFt bevétel volt. A Társaskör sem szervezetnek, sem személynek nem adott támogatást.

Az Egyesület vezető tisztségviselői, az elnökség tagjai semmilyen anyagi juttatásban nem részesültek. Az Egyesület 2014-ben cél szerinti juttatást nem kapott.

Az Elnök asszony után Váradi Balázs, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az FB véleményét és határozatát. Elmondta: „A Felügyelő Bizottság szokás szerint figyelemmel kísérte a Társaskör működését mind jogi, mind gazdálkodási szempontból, részt vett az elnökség ülésein, és amennyiben a Felügyelő Bizottsághoz fordult az elnökség, úgy szakmai tanácsokat is adott a Társaskörnek. Általában az FB a beszámolóban két témakört érint. Az egyik a szabályozottság, a másik pedig a gazdálkodás témaköre. Szabályozottság szempontjából folyamatosan figyelemmel kísérve az elnökségi ülések jegyzőkönyveit, a hozott határozatokat, ezek nyilvánossá tételét, megállapítható, hogy az egész évben szabályosan történt. Eredményes évet tudhat maga mögött az Egyesület. Elnök asszony beszámolójából is megállapítható volt, hogy a bevételek nagy részét továbbra is pályázati úton biztosította a Társaskör, tavaly kiemelten az önkormányzati támogatásból. A 2014. évi közgyűlésnek megfelelően a Wekerlei Társaskör Egyesület fenn kívánja tartani a közhasznú státuszát, ennek megfelelően készíti el a dokumentumait is. Módosított alapszabályunkat a bíróság bejegyezte. A 2014. évi gazdálkodás lezárása megtörtént.”

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

A Wekerlei Társaskör Egyesület Felügyelő Bizottsága 1/2015.sz. határozata: A Felügyelő Bizottság az elé tárt dokumentumok alapján megvizsgálta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Wekerlei Társaskör Egyesület 2014. évi beszámolóját, 47.143 eFt mérleg-főösszeggel. A beszámolóban foglaltak a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A Wekerlei Társaskör Egyesület működése 2014. évben megfelelt az alapszabályban és a jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek. Kirívó intézkedésre okot adó, a közgyűlés beavatkozását igénylő esemény nem történt.

A következőkben a Közgyűlés egy fő tartózkodásával elfogadta az elnöki beszámolót, a FB jelentését, a WTE mérlegbeszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét.

A 2015. évi költségvetés vitája során a tagság elsősorban az egyesület tagságának növelésének fontosságáról cserélt véleményt, másrészt az Önkormányzatnak a sokak számára érthetetlen magatartását említették meg. Sokak véleménye szerint a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a választott képviselők közül sokan nemcsak nem ismerik fel, hogy a Társaskör a közjót pártsemlegesen képviseli, hanem benne – igen hibásan – egyfajta konkurenciát látnak.

A még „hivatalban” lévő elnökség utolsó előterjesztése az alapszabály módosítására irányult. Ennek lényege az volt, hogy a PTK új rendelkezéseihez összhangba kellett hozni a WTE alapszabályát, illetve taxatíve felsorolja a Társaskör által végzett tevékenységeket.

Romhányi András levezető elnök felhívta a közgyűlés figyelmét arra, hogy az alapszabály módosításával tulajdonképpen a régi elnökség és a régi felügyelő bizottság megbízatása lejárt. Megköszönte az elnökségnek, hogy előkészítette a következő, most megválasztandó új elnökség munkáját egyrészt azzal, hogy a 2015. évi terveket meghatározta, másrészt azzal, hogy az alapszabályt módosította. Majd megkérdezte, a búcsúzó elnökség tagjai közül van-e, aki el akar búcsúzni a közgyűléstől, vagy szólni óhajt.

Nagy Tamás kért szót. Azzal a bejelentéssel óhajtott elbúcsúzni, utoljára volt elnökségi tag. Elmondta, a Wekerlei Társaskör Egyesületnek egyik alapító tagja, 1986-ban lépett be az akkor alakult egyesületbe. Több mint 20 évig volt a vezetőségnek tagja, ebből két cikluson át elnöke. Az elmúlt évek, a most lezárt elnökségi ciklus is nagy örömére szolgált. Azzal a boldog tudattal mond le az elnökségi tagságáról és búcsúzik a tagtársaitól ilyen minőségében, hogy nagyon jó volt együtt dolgozni velük, nagyon jó látni ezt az egyesületet, amint gyarapodik, szépül. Úgy érzi, jó kezekben van a vezetés, az elődök szándéka maradéktalanul megvalósul, mi több: az egyesület az új kihívásoktól nem riad meg, az itt élők képviseletét mind jobban, már-már professzionálisan látja el. Valahogy úgy van ez, mindenki számára kézenfekvő, hogy a Társaskör itt működik, hozzánk szinte bármilyen problémával fordulhat a wekerlei lakos. Fontosságunk és hasznosságunk minden bizonnyal akkor válna mindenki számára bizonyossá, ha megszűnnénk. Ezt természetesen senkinek nem kívánja. Ellenkezőleg, hosszú és prosperáló jövőt, amelyhez továbbra is a tőle elvárható minden segítségét felkínálja.

Debreceni Zsuzsanna szintén búcsút vett. Ő elköszönő elnökségi tag. 6 évig volt az elnökség tagja, közben sokat változott, alakult, fejlődött. Vannak olyan saját programjai, amiket szeretnek az emberek és ő maga is. Nem is szeretné elhagyni őket, mert a gyermekei. Ezek létrehozásához, illetve működtetéséhez nem feltétlenül kell, hogy az elnökség tagja legyen. Úgy érzi, hogy az elnökségben végzett munkájához másfajta felelősség kellene, más tudás, más affinitás, mint ami neki van. Úgy gondolja, nálánál sokkal alkalmasabb emberek vannak erre a feladatra, akik viszont az ő rendezvényeit nem biztos, hogy úgy tudnák kézben tartani, ahogy ő teszi. Szerencsére az elmúlt években nagyon sok új fiatal és kevésbé fiatal, lelkes lokálpatrióta került közel a közösséghez, az önkéntességhez. Nálánál sokkal több tudással, nagyon jó rálátással a „nagy, fontos” dolgokra. Ezért úgy érzi, itt az ideje átadni a terepet nekik. Jó szívvel adja át a stafétabotot, mert kell a vérfrissítés. Tamás elmondta, hogy utoljára elnökségi tag. Ő nem mondja, hogy utoljára volt elnökségi tag, de úgy érzi, hogy egyelőre megtalálta a saját útját. Reméli, hogy az újonnan megválasztandó elnökségi tagok is úgy fogják érezni, hogy ők is megtalálták a maguk útját. Köszöni az elmúlt éveket mindenkinek.

Váradi Balázs a FB leköszönő elnöke ekképpen búcsúzott: A Felügyelő Bizottság elnökeként azt gondolta, azt vallotta, hogy a felügyelő bizottság az, aki a tagságot képviseli év közben az Egyesület legfőbb vezető szervével, az elnökséggel együtt. Ezt igyekezett megvalósítani. Véleménye szerint az elmúlt időszak alatt az Egyesület szabályozottsága mindenféleképpen növekedett, a új számviteli politika megalkotását nagy fegyverténynek tartja. A gazdálkodás abszolút biztosan fordult pozitívba. Ez természetesen nem a felügyelő bizottság érdeme, hanem az elnökségé. Mindenesetre örül, hogy szolgálhatta a tagságot.

Végül maga az elnök köszönte meg a bizalmat, amit 3 éve kapott. Nagy Tamás javasolta őt elnöknek. Nagy kihívásnak bizonyult a feladat, de Tamás ígéretet tett rá, hogy mindig mellette lesz, támogatja az elnökségi munkában. Ez megvalósult, nagyon köszöni. Lehet, hogy az elnökség néha tragikusan éli meg a végeláthatatlan elnökségi üléseket, de úgy érzi, amikor ott vannak, akkor tudnak igazán produktív szellemi munkát közösen létrehozni. Megvalósítása néha akadozik, ezen az újonnan választandó elnökségnek majd el kell gondolkoznia, hogy az akadályokat lehetőség szerint elhárítsa, egy csapatként, vállvetve vinni az ügyeket, hogy ne csak pár emberre nehezedjenek a feladatok, illetve a felelősség.

Mindenki megköszöni a munkáját, aki az elnöki munkáját segítette. Nem gondolta, hogy ez ilyen nagy munka lesz, de túl nagy terheket és túl nagy feladatokat vállaltunk. Ez így rendjén is van, ez viszi előre az ügyeket. Nagyobb tagsággal és nagyobb részvétellel még jobban megoldható lenne.

A mostani közgyűlésen való kis létszámú megjelenés (221 főből 35 fő) elszomorító és azt igazolja, még nem érdekeltek a wekerleiek a közügyekben. Ugyanakkor a mindennapokban, a Társaskörben mégiscsak azt érezzük, hogy egyre nagyobb szükség van az itt élők érdekeinek képviseletére. Köszöni a három évet. Reméli, hogy ez az út, amire rálépett az elnökség, megmutatta, hogy tud gazdaságosan működni, ez a továbbiakban is biztosítható lesz.

A leköszönő tisztségviselők búcsúját követően a jelölő bizottság ismertette az elnökre, az elnökségi tagokra, a FB-elnökre és –tagokra beérkezett jelöléseket. A jelöltek elfogadó nyilatkozatát és bemutatkozását a tisztségviselők választásának procedurája követte.

A WTE (régi-)új elnöke Somlói Judit. Az elnökség további 10 tagja: Dr. Dudás Katalin, Hidvégi Tamás, Kertész Krisztián, Kokavecz Katalin, Papp Zsuzsanna, Romhányiné Kovács Mária, Somogyvári Rudolf, Szebenyi Marianna, Váradi Balázs, Tracey Wheatley.

Az új FB-elnök Nagy Tamás, -tagok: Dr. Balogh Pál, Németh Ildikó.

A választások lebonyolítása után Romhányi András szólott. „ Mivel nincs további hozzászólásra igény, az ő szerepe lejárt. Köszöni a résztvevőknek az eredményes munkát, az együttműködést.” Somlói Juditnak visszaadta a szót, hogy rekessze be az ülést. Minden jót kívánt.

Somlói Judit az új elnökség és maga nevében köszöni a bizalmat. Mindenki bemutatkozásából hallatszott, hogy egy elhivatott, erős, új csapat fog a Társaskör élére állni. Reméli, hogy jó lesz az együttműködés. Majd megköszönte mindenkinek a részvételt és a közgyűlést bezárta.

Nagy Tamás

Vélemény, hozzászólás?