JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Wekerlei Társaskör Egyesület 2009. május 13-án 18 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről

A közgyűlés helye: Munkás Szent József Közösségi Ház, 1192 Bp., Pannónia út 26.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven felsoroltak

Nagy Tamás, a WTE elnöke üdvözölte a megjelenteket. A regisztráció alatt hallott zene a Wekerle induló volt, melyre kiírt pályázaton az elhangzott pályamű nyert. Mint ismeretes, a Közgyűlés eredetileg meghirdetett időpontja 2009. május 8. volt, mely akkor lett volna határozatképes, ha a 264 tag fele + 1 fő megjelenik. A Társaskör tagjának minősül, aki 2008. évi tagdíját befizette. A május 8-i közgyűlésen a határozatképességhez szükséges 133 fő helyett 47-en voltunk, ezért kerül sor a mai megismételt ülésre, az eredetileg meghirdetett napirenddel.

Felkérte Varga Gézát, ismertesse a mai alkalommal regisztrált tagok számát.

Varga Géza jelenleg 50 fő regisztrálta magát. A szabályok értelmében a megismételt közgyűlésen a jelenlévő létszám határozatképes az eredetileg meghirdetett napirenddel.

Nagy Tamás megköszönte Varga Gézának a tájékoztatást és megerősítette, hogy a megismételt közgyűlésen a jelenlévők többségi szavazata érvényes.

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Tóth Katalint javasolta.

Egyetértés esetén kéri a jelenlévőket, hogy zöld szavazólapjukkal szavazzanak.

1/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag megválasztották a jegyzőkönyv vezetőjének Tóth Katalint.

Nagy Tamás: A jegyzőkönyvet 2 személynek kell hitelesíteni. Önként jelentkezőket kér, akik a későbbi tisztség-jelöléseknél nem érintettek.

Németh Katalin és Szigel Gáborné vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését.

2/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag megválasztották a jegyzőkönyv hitelesítőjének Németh Katalint és Szigel Gábornét.

Nagy Tamás: a Közgyűlés levezető elnökének Romhányi Andrást javasolja.

3/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag megválasztották Romhányi Andrást a tisztújító közgyűlés levezető elnökének.

Romhányi András: köszönettel elfogadja a levezető elnöki tisztet.

Első feladatunk a közgyűlés eredetileg meghirdetett napirendi pontjainak változatlan sorrendben történő elfogadása.

1. Az elnök beszámolója
2. A Felügyelő Bizottság jelentése
3. A 2008. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
4. A 2009. évi költségvetési terv ismertetése és elfogadása
5. Felhatalmazás a vagyon konvertálására
6. Az Alapszabály módosítása
7. Új tisztségviselők választása
8. Bejelentések

4/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag megszavazták az eredeti napirendi pontok sorrendjét, az alábbiak szerint:

1. Az elnök beszámolója
2. A Felügyelő Bizottság jelentése
3. A 2008. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
4. A 2009. évi költségvetési terv ismertetése és elfogadása
5. Felhatalmazás a vagyon konvertálására
6. Az Alapszabály módosítása
7. Új tisztségviselők választása
8. Bejelentések

Romhányi András: A napirendi pontok ismertetése előtt szükség van szavazat-számlálókra, akik segítenek a nem egyhangú szavazatok számolása esetén. Önként jelentkezők: Csóka Eszter és Varga Géza.

5/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag megválasztották szavazat-számlálónak Csóka Esztert és Varga Gézát.

Romhányi András: ezek után rátérhetünk az egyes napirendi pontokban szereplő témák ismertetésére. Felkérte Nagy Tamás elnök urat, ismertesse beszámolóját.

1. napirendi pont: Az elnök beszámolója (A beszámoló írásos változata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Nagy Tamás: a beszámoló része az előző közgyűlés határozatai teljesítésének ismertetése.

Az előző közgyűlésen három határozat született.

• Az 1999-2006. közötti időszak vizsgálatára vonatkozóan ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk, mely vizsgálatot első ízben visszautasította a rendőrség. Ez ügyben kifogással éltünk és az ügyészség megalapozottnak találta a feljelentést és újabb nyomozást rendelt el.
• A Wekerle újság ügyében 5500 kérdőívet küldtünk a wekerleiknek ebből kb.100 érkezett vissza kitöltve, melyből kiderült, hogy szívesen olvassák, fontosnak, szépnek tartják, s anyagi áldozatra is készek érte. Természetesen a 100 kitöltött kérdőív alapján nem tudunk véleményt nyilvánítani, ezért a vezetőség úgy döntött, hogy továbbra is eljuttatja a wekerlei háztartásokba az újságot oly módon, hogy takarékossági célból az eddigi négy lapszám helyett háromra redukálja a megjelentetést: a közgyűlés időszaka előtt, a Wekerle-napok előtt és karácsony előtt. A vezetőség arról is határozott, hogy minden számban adakozást kérünk
• A vagyonkonvertálás ügyében nem teljesült az előző közgyűlés határozata, mely szerint állampapírba fektessük a pénzeszközöket. Ez jó döntésnek bizonyult az előző időszak értékpapír romlását tekintve.

Az elmúlt évről röviden: Mint ismeretes, a 2008. év a centenárium jegyében telt. Örvendetesen nagy érdeklődés mutatkozott a wekerlei centenáriumi események, rendezvények iránt a Wekerlén, Magyarországon és külföldön egyaránt.
A centenáriumra felfigyelt az építész és politikai szféra egyaránt. A Fővárosi Közgyűlés Budapestért díjjal, az építész szakma pedig Kós Károly díjjal tüntette ki a Wekerlei Társaskör Egyesületet..

A vezetőség két dolgot tartott nagyon fontosnak: a centenárium méltó megünneplését és azt, hogy minél több wekerlei vegyen részt a Társaskör életében. Éljünk úgy, mint egy faluban, ahol köszönnek egymásnak az emberek, ismerik egymást és szeretik, megbecsülik a környezetüket.

Romhányi András: Megköszönte elnök úr beszámolóját. Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket az elhangzottakkal kapcsolatban.

Hozzászólások:

Lélfai Éda: Nagyon hasznosnak tartja a Wekerle újságot. A megjelenése érdekében javasolja, hogy fizessünk érte.

Dr. Rosivall László: Javasolja ne vitassuk meg most, hogy fizetővé tesszük az újságot. A vezetőség véleményével ért egyet, hogy akik vállalták, hogy szívesen fizetnének érte, azok tegyék ezt meg.

Romhányi András egyéb hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a kérdést: a jelenlévők elfogadják-e az elnöki beszámolót.

6/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egy tartózkodás mellett elfogadták az elnöki beszámolót.

Romhányi András: A következő napirendi pont a Felügyelő Bizottság jelentése, melyet az FB elnöke szokott ismertetni. Az FB elnöke, Lélfay Botond a közel múltban elhunyt. Javasolta: egy perces néma felállással tisztelegjünk emlékének.

A megemlékezés után felkérte a Felügyelő Bizottság tagját, Juhászné Kulcsár Ilonát, ismertesse a taggyűlés résztvevőivel az FB jelentését.

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése (jelen jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Juhászné Kulcsár Ilona ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését.

Romhányi András: kérte a hozzászólásokat.

Hozzászólások:

Varga Géza: Inkább csak kiegészítő információként mondta el, hogy a vezetőségi ülések jegyzőkönyveit, az elszámolást bármelyik WTE tag megtekintheti. Mivel a WTE közhasznú szervezet, minden határozata nyilvános.

Romhányi András: Miután több hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a kérdést, elfogadja-e a közgyűlés az FB jelentését.

7/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői 2 tartózkodással elfogadták a Felügyelő Bizottság jelentését.

Romhányi András felkérte Nagy Tamást a közhasznúsági jelentés ismertetésére.

3. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés (jelen jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Nagy Tamás: elöljáróban elmondta, miért is a közhasznúsági jelentés elnevezés. A dokumentum igazából mérlegbeszámoló, kiegészítve olyan információval, amely bizonyítja a közhasznú tevékenységet. A centenáriumi év a Társaskörnek 10,5-11 mFt saját ráfordítást eredményezett, a Wekerle újság megjelentetésének vesztesége 4,5 mFt, bérterhek 3 mFt, a székhelyfelújítás 5 mFt összeget jelentettek.

A bevételt nagyobbnak reméltük, mint ami megvalósult. A támogatásokért sokat dolgoztunk „koldultunk”, hogy a kitűzött célokat megvalósíthassuk. A készletek jelentősen nőttek, hiszen könyvet jelentettünk meg a centenáriumra. Ezek egy részét bizományba adtuk. Természetesen ezeket ki kellett fizetnünk, de a jövőben bevételt remélünk belőlük.

Támogatások: a Kispesti Önkormányzat a centenáriumi eseményeket 30 mFt-tal támogatta, ebből nem minden a Társaskörnek jutott, a WTE 8,77 mFt támogatást kapott az önkormányzattól. A Szerencsejáték Zrt. 1 mFt-ot, a Budapest Bank 1,2 mFt-ot, az NKA 1,5 mFt-ot adott. A MOL kisebb összegű: 0,6 mFt-nyi támogatását az önkormányzat 10 mFt-tal kiegészítve járult hozzá a Bárczy István tér felújításához.

Nagy Tamás tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a vagyon felhasználása írásban megjelenik.

Romhányi András kérte a hozzászólásokat.
Hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a kérdést, elfogadja-e a közgyűlés a közhasznúsági jelentést.

8/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag elfogadták a közhasznúsági jelentést.

Romhányi András: felkérte Nagy Tamást a következő napirendi pont ismertetésére.

4. napirendi pont: A 2009. évi költségvetési terv ismertetése és elfogadása

Nagy Tamás röviden ismertette a 2009. évi költségvetési terv adatait. A költségvetés készítése a takarékosság jegyében történt. A centenáriumi év lezárása után lényegesen szerényebb keretek között kell gazdálkodnunk. A költségvetés dinamikus csökkentését tervezzük.
Bevétel: 13,2 mFt Kiadás: 13,2 mFt

9/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag elfogadták a 2009. évi költségvetés tervet.

5. napirendi pont: Felhatalmazás a vagyon konvertálására

Nagy Tamás: A közgyűlés döntése értelmében a WTE vagyona csak készpénzben (számlán) tartható vagy csak értékpapírba fektethető. Jelenleg a készpénz az számlán kamatozik, mert az értékpapír piac helyzete nem volt megfelelő a biztonságos befektetés szempontjából. A vezetőség kérését tolmácsolja, amikor abban kéri a közgyűlés felhatalmazását, hogy a Társaskör készpénzvagyona 80 %-áig, max. 40 mFt összeghatárig ingatlanba fektethesse. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a megvásárolt ingatlan bérbeadása havi megbízható bevételt produkálna a Társaskör számára. Ez egy elvi felhatalmazás, konkrét esetben hozzáértő szakértő bevonásával születne döntés a vásárlásról, az eredményről szóló tájékoztatással a tagság felé.

Romhányi András kérte a hozzászólásokat, véleményeket.

Hozzászólások:

Lélfai Éda: Egy Angliában élő ismerősét jelentős veszteség érte, mert részvénypapírba fektette a pénzeszközeit. A magyar viszonyokat ismerve ez nálunk még kockázatosabb. A részvényvásárlást semmi esetre sem támogatja. Az ingatlan vásárlással egyetért.

Bodnár Sándor: Egyetért az ingatlanvásárlás elvével. Véleménye szerint azonban óvatosan
kell eljárni e témában, a közelgő ingatlanadó bevezetése miatt. Érdemes lenne megvárni a törvény megjelenését. Hosszú távra jó befektetés az ingatlan, de 3-5 év távlatában nem oldja meg az egyesület likviditási gondjait.

Viló János egyetért az előző felszólalóval. Az Egyesület számára járható út az ingatlan bérbeadás.

Dr. Balogh Pál: Csatlakozik az előző felszólalók véleményéhez. Az OTP tönkremenetelétől nem tart. Még mind biztosabb, ha az OTP 10 %-os kamatot fizet a pénzeszközeink lekötésére, mint ha veszünk 2 lakást, ami holt tőke, 25 %-kal kell adózni, a lakásfenntartásnak költsége van. Véleménye szerint megfontolandó, hogy jobb lenne iroda céljaira vásárolni ingatlant.

Dr. Rosivall László: A közgyűlési határozatban szerepeljen, hogy a vezetőség a jó gazda gondosságával jár el. Az ingatlan értéke romlik. Javasolja, hogy a felhatalmazás 80 % helyett 70 %-ra módosuljon.

Baranyi Judit: El kellene határozni, hogy hol veszünk ingatlan. Véleménye szerint Wekerlén kellene ingatlant vásárolni.

Váradi Balázs véleménye szerint mivel új tisztségviselő választásra is sor kerül ezen a közgyűlésen, a leendő vezetőséget nem kellene kényszerhelyzetbe hozni. Jelen pillanatban olyan felhatalmazást adjunk, amit majd konkrét esetben a közgyűlésnek kelljen megerősíteni.

Romhányi András: kilépve levezető elnöki szerepéből mint WTE tagnak az a véleménye, hogy a közgyűlés erősítse meg a konkrét döntést.

Füredi Péter a 70 %-os mértékkel ért egyet.

Nagy Ildikó: Adjunk felhatalmazást arra, hogy más forrást keressen a vezetőség.

Engloner Attila véleménye szerint ne vállaljon ilyen döntést a vezetőség. Készítse elő a konkrét esetet és utána a közgyűlés döntsön.

Rosivall László: még egyszer a jó gazda gondosságának hangsúlyozását tartja fontosnak. Az ingatlan befektetés rendkívül ingoványos terület, nagy kockázatú befektetés.

Szebenyi Marianna: Ha a Társaskör 40 mFt erejéig ingatlanba fekteti a pénzeszközeit, akkor mennyi marad például a pályázatokra. Véleménye szerint az így lecsökkent pénzeszköz lekötése sokkal rosszabb kamat-feltételekkel lehetséges. Olyan közhasznú tevékenységre lenne érdemes gondolni, ami belefér a WTE üzleti tervébe. Például a gyerektáboroztatás bevételt hoz és nem csak visz.

Nagy Tamás reagált a hozzászólásokra.

Azért kértünk felhatalmazást, mert tavaly a közgyűlés az ingatlanvásárlást megtiltotta. Ez a felhatalmazás nem azt jelenti, hogy 40 mFt-ért feltétlenül és ész nélkül ingatlant vásárolunk, csak egy elvi felső határ. Arról van szó: nagyon megfontoltan döntünk arról, hogy a jelenlegi pénzeszközünkön milyen portfoliót állítunk fel. Az előző évi korlátozás megkötötte a kezünket. Ez nem azt jelenti, hogy a következő vezetőség kockáztatni kívánja a vagyont. Csak akkor fog élni vele, ha nem kockázatos. Bármilyen tranzakció lebonyolítására lehetetlen rendkívüli közgyűlést összehívni. A közgyűlést 15 nappal előtte meg kell hirdetni. Az Egyesület közhasznú vállalkozói tevékenységet folytathat. A leendő vezetőségre gondolva: ismerve a jelölteket és Önöket, nincsenek közöttünk olyan emberek, akik a WTE vagyonára utaznának. Ez egy általános felhatalmazás, az értékpapír vásárlásra már kaptunk felhatalmazást, amellyel – szerencsére – nem élt a vezetőség. Ne kösse meg a kezünket, hogy jelenleg csak készpénzben, vagy állampapírban gondolkodhatunk.

Dr. Rosivall László: Arra adjunk felhatalmazást, hogy a pénzeszköz 30 %-a garantált konstrukció legyen, 70 % a jó gazda gondosságával kerüljön meghatározásra.

Engloner Attila nem vitatja a leendő vezetőség jóindulatát. Kérdése, akar-e ilyen ódiumot magára vállalni. A vezetőség fejével gondolkodva javaslata: a közgyűlés döntsön.

Somlói Judit: Engloner Attilával ért egyet. Véleménye szerint nem etikus, hogy az új elnökséget ilyen helyzetbe hozzuk.

Füredi Péter: az aggályok nem állnak fenn. A jelenlegi alapszabály szerint a megkötést csak bővíteni lehet. Mennyivel leszünk mi jobbak, mint egy elnökség.

Váradi Balázs: Engloner Attilával ért egyet. A közgyűlés döntsön.

Romhányi András: Véleménye szerint a közgyűlés döntsön.

Nagy Tamás: A baj az, ha valaki a lehetőséget kötelezettségként kezeli. Kell lenni annyi bizalmunknak az új elnökségben, hogy megfontoltan dönt. Ez egy elvi lehetőség. Az elnökség jogfolytonosságú, tehát minden jó és rossz eddigi döntésünk is öröklődik. Éppen az új elnökség számára kívánok nagyobb szabadságfokot elérni.

Romhányi András: összefoglalva: két dologban kellene dönteni: a közgyűlés átruházza a jogot, hogy a WTE ingatlant vásároljon és milyen ingatlant.

Füredi Péter: nem kell átruháznia a jogot. A tavalyi korlátozást kell feloldani, az alapszabály rendelkezik az elnökség jogáról..

A szavazás tehát arról történik, hogy a közgyűlés felhatalmazza a vezetőséget, hogy ingatlant is vásárolhasson, bizonyos korlátok között.

10/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői többséggel, 8 ellenszavazattal (Romhányi András, Baranyi Miklósné, Balatonné Baranyi Judit, Somlói Judit, Engloner Attila, Romhányi Csenge, Németh Ildikó, Varga Géza), 2 tartózkodással elvi felhatalmazást ad az elnökségnek a vagyon konvertálására.

11/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői többséggel, 1 ellenszavazattal (Urmai László) , 8 tartózkodással egyetértettek, hogy a WTE vagyonának 70 %-a konvertálható ingatlanvásárlásra.

12/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői többséggel, 10 ellenszavazattal (Nagy Tamás, Romhányi András, Debreczeni Zsuzsa, Somogyváriné Márovics Erika, Kocsis Andrásné, Viló János, Szebenyi Marianna, Füredi Péter, Váradi Balázs, Somlói Judit) 6 tartózkodással elfogadták, hogy a WTE vagyonának konvertálása wekerlei ingatlan vásárlásba történhesen.

Romhányi András felkérte dr. Mosonyi Annamáriát, hogy ismertesse az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat.

6. napirendi pont: Az alapító okirat módosítása

Mosonyi Annamária az alapszabály módosítását a közhasznú szervezetté válás teszi szükségessé.

Romhányi András a Wekerle újságban közzétett változtatási javaslatokat tételesen ismertette, és szavazásra tette fel a kiegészítéseket, a következők szerint:

A IV. fejezet 2. pontja két változata közül kell választania a közgyűlésnek, mert ez érinti a mai tisztségviselő választást. „a) az elnöknek, az elnökség 12 tagjának, a felügyelő bizottság elnökének 2 tagjának és 1 póttagjának a megválasztása,

vagy

„a) az elnöknek, az elnökség 8 tagjának, a felügyelő bizottság elnökének, 2 tagjának és 1 póttagjának a megválasztása”

II fejezet 3. pont . Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

II fejezet 4. pont . Az Egyesület fő tevékenységi köre
9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

III. fejezet d) pontja kiegészül: „…. és tagdíjhátralékát felhívás ellenére sem rendezi a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül.”

IV. fejezet 6. pont (A változat) „A határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani. A határozatképtelen közgyűlés napját követő hét napon belül másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképest, ha a tagokat az első közgyűlésre szóló meghívóban erről tájékoztatták,”

(B változat) „A határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani. A határozatképtelen közgyűlés napján a meghirdetett órát követő egy óra múlva a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképest, ha a tagokat az első közgyűlésre szóló meghívóban erről tájékoztatták,”

„b) a közgyűlés határozatait – a c) pontban foglalt kivételével – egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a WTE elnökének szavazata, titkos szavazás esetén sorshúzás dönt.”

„e) Az elnököt, az elnökséget és a Felügyelő Bizottság elnökét, két tagját és póttagját titkos szavazással kell megválasztani.”

IV. fejezet 7/b1.: „Az elnökség 13 tagú, a közgyűlés által háromévente választott 12 főből és az elnökből áll. Az elnökség a közgyűlések között az Egyesület végrehajtó szerve, amely – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – az Egyesületet érintő kérdésekben dönt.”, vagy

„Az elnökség 9 tagú, a közgyűlés által háromévente választott 8 főből és az elnökből áll. Az elnökség a közgyűlések között az Egyesület végrehajtó szerve, amely – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – az Egyesületet érintő kérdésekben dönt.”

IV. Fejezet b)2. „Az elnökség feladata: …h) dönt a tagfelvételről, a kizárásról, a nyilvántartásból való törlésről. A tagfelvételről a jelentkezéstől számított 60 napon belül kell dönteni. A döntésről az érintettet igazolható módon értesíteni kell. Amennyiben a tagfelvételről a jelentkezéstől számított 60 napon belül az érintett nem kap értesítést, a jelentkező felvettnek minősül.

i) az Egyesület alkalmazottai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

„3. Az elnökség szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Rendkívüli ülést tart, ha az elnökség egyharmada ezt kéri, vagy ha azt a felügyelő bizottság kezdeményezi. Az elnökség ülései nyilvánosak, azon a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.”

„4. Az elnökség üléseit a napirendi pontok megjelölésével az elnök hívja össze, és azon ellátja a levezető elnöki feladatokat.”

IV. Fejezet b2)

1. Az elnök feladata: kiegészül e) ponttal:

„e) tájékoztatást ad a közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, beszámolóiról. A beszámolókat a helyi újságban (Wkerle/Kispest) és/vagy az Egyesület meglévő honlapján közzéteszi.”

VI. fejezet 1. pontja kiegészül: „e) a Khtv-ben meghatározott bevételek.”

VII. Fejezet: Nyilvánosság 3. ponttal kiegészítve:

„3. A közgyűlés és az elnökség határozatait a határozathozataltól számított nyolc napon belül a tagság tudomására kell hozni. A tudomásra hozatal céljából a WTE székhelyén jól látható módon elhelyezett hirdetőtáblára a határozatot 30 napra ki kell függeszteni. A kifüggesztés és levétel időpontját a határozatra fel kell jegyezni.”

VIII. Fejezet 2. pont:

„2. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizisgálója az a személy, aki
a) az elnök és az elnökség tagja;”

X. Fejezet Jogorvoslatok

„Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon beül – a bíróság előtt megtámadhatja.

Hozzászólások:

Nagy Tamás: eddig is a vezetőség gyakorolt minden jogot. Egy joga volt az elnökségnek: a tagok felvétele és kizárása, mely nem túl hálás feladat.

Füredi Péter javaslata, hogy a tagviszony megszűnése előtt 2 felszólítás legyen, mert ez a törvény.

Romhányi András: véleménye szerint a tagsági viszony törlése helyett „törölheti” legyen, mert jó lenne nem veszíteni egy WTE tagot sem.

Füredi Péter: A közgyűlés összehívása tekintetében véleménye szerint az „A” változat az elfogadható, a „B” csak gazdasági társaságokra vonatkozik.

Szebenyi Marianna: Jogász ismerőseinek véleményét kérték, akik szerint „sajnos” megtartható egy óra múlva a közgyűlés.

Rosivall László: mindenütt ez a gyakorlat.

Váradi Balázs: A kérdés az, hogy mit jelen a 7 napon belül, mert az egy óra is hét napon belül van.

Nagy Tamás: Az eredeti közgyűlés időpontját követő naptól számított 7 napon belül.

Márovics Erika: A közgyűlés összehívása tekintetében személy szerint a „B” változatot támogatja.

Rosivall László a 13 fős elnökséget támogatja.

Dr. Balogh Pál: a 13 fős elnökséget támogatja.

Szebenyi Marianna: a 13 fős elnökséget támogatja.

Füredi Péter: A munkáltatói jog gyakorlásánál ki kellene egészíteni, hogy az elnökség e jogot átruházhatja például az elnökre, mert ellenkező esetben a WTE munkatársának szabadság engedélyezésekor is közgyűlést kellene összehívni.

Romhányi András: véleménye szerint a IV. fejezet 7. pontját el lehetne hagyni, mert a VII. fejezetben is szerepel az írásos nyilvánosság.

13/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag megszavazták a módosítási javaslat első változatát, mely szerint: „2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az elnöknek, az elnökség 12 tagjának, a felügyelő bizottság elnökének, 2 tagjának és 1 póttagjának a megválasztása”.

14/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag elfogadták, hogy a II/3. pont az alábbi legyen: „3. Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.” A II/4. pont: új TEÁOR besorolás szerint:” Az Egyesület fő tevékenységi köre: 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység”

15/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag elfogadták, hogy a III. fejezet 3. d) pontja kiegészül: „az Elnökség a tagnyilvántartásból törölheti azt a tagot, aki a tárgyévi tagdíját az alapszabályban meghatározott határidőig nem fizeti meg és tagdíjhátralékát felhívás ellenére sem rendezi a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül.”

16/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői többséggel, 3 ellenszavazattal (Mosonyi Annamária, Füredi Péter, Juhász Magda) és 2 tartózkodással a IV. fejezet 6. a.) pont (B változatát) fogadták el, az alábbiak szerint:

„A határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani. A határozatképtelen közgyűlés napján a meghirdetett órát követő egy óra múlva a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképest, ha a tagokat az első közgyűlésre szóló meghívóban erről tájékoztatták,”

17/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egy ellenszavazattal (Csóka Eszter), 5 tartózkodással, többséggel megszavazta az Alapszabály IV. fejezet 6/b) pontjának módosítását, az alábbiak szerint:

„b) a közgyűlés határozatait – a c) pontban foglalt kivételével – egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a WTE elnökének szavazata, titkos szavazás esetén sorshúzás dönt.”

18/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egy ellenszavazattal (Urmai László), többséggel megszavazta a IV. fejezet 6/e) pont kiegészítését, az alábbiak szerint:

„e) Az elnököt, az elnökséget és a Felügyelő Bizottság elnökét, két tagját és póttagját titkos szavazással kell megválasztani.”

19/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egy ellenszavazattal (Németh Ildikó), tartózkodás nélkül megszavazta az alapszabály IV. Fejezet 7. pontjának módosítását, az alábbiak szerint:

“A közgyűlés összehívása akkor szabályszerű, ha a meghívót és a közgyűlés napirendjét a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal valamennyi tagnak megküldték. A megküldéssel egy tekintet alá esik a szabályszerű meghívónak a helyi médiában való közzététele.”

20/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői 2 ellenszavazattal (Romhányi András, Füredi Péter), 3 tartózkodással, többséggel megszavazta a IV. fejezet b1) 1. (A változatát), az alábbiak szerint:

„1. Az elnökség 13 tagú, a közgyűlés által háromévente választott 12 főből és az elnökből áll. Az elnökség a közgyűlések között az Egyesület végrehajtó szerve, amely – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – az Egyesületet érintő kérdésekben dönt.”

21/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag megszavazták a IV. Fejezet b1) 2. pont h) és i) pontokkal történő kiegészítését és az új 3. és 4. pontokat, az alábbiak szerint:

„Az elnökség feladata: …h) dönt a tagfelvételről, a kizárásról, a nyilvántartásból való törlésről. A tagfelvételről a jelentkezéstől számított 60 napon belül kell dönteni. A döntésről az érintettet igazolható módon értesíteni kell. Amennyiben a tagfelvételről a jelentkezéstől számított 60 napon belül az érintett nem kap értesítést, a jelentkező felvettnek minősül.”

i) az Egyesület alkalmazottai tekintetében gyakorolja, illetve átruházhatja a munkáltatói jogokat.”

„3. Az elnökség szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Rendkívüli ülést tart, ha az elnökség egyharmada ezt kéri, vagy ha azt a felügyelő bizottság kezdeményezi. Az elnökség ülései nyilvánosak, azon a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.”

„4. Az elnökség üléseit a napirendi pontok megjelölésével az elnök hívja össze, és azon ellátja a levezető elnöki feladatokat.”

22/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag megszavazták a IV. Fejezet b1) 5. pont „A” változatát, az alábbiak szerint:
„5. Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább az elnökség hét tagja jelen van.”

23/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egy tartózkodással, többséggel elfogadták a IV. Fejezet: Az elnökség feladata 6. pontját, az alábbiak szerint:

„6. Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Nem vehet részt a szavazásban az az elnökségi tag, aki az adott szakosztály létrehozásában, továbbá annak működtetésében érdekelt, illetve érintett.”

24/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői szavaztak arról, hogy a IV. Fejezet b1) 7. pontja elmaradhat-e. A szavazás eredménye: 13 ellenszavazat (dr. Balogh Pál, dr. Mosonyi Annamária, Füredi Péter, Engloner Attila, Németh Ildikó, Váradi Balázs, Varga Géza Urvai László, Veresné, Veres Vince, Gelencsér Gábor, Tömpe Gézáné, Viló János), 5 tartózkodás mellett nincs meg az Alapszabály módosítás elfogadásához szükséges kétharmados többség, így az eredeti módosító szöveg marad az Alapszabályban, az alábbiak szerint:

„Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülést követő nyolc napon belül írásba kell foglalni.”

25/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag elfogadták a IV. fejezet B2) 1. e) ponttal történő kiegészítését, az alábbiak szerint:

„e) tájékoztatást ad a közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, beszámolóiról. A beszámolókat a helyi újságban (Wekerle/Kispest) és/vagy az Egyesület meglévő honlapján közzéteszi.”

26/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag elfogadták a VI. Fejezet 1. pont e) ponttal történő kiegészítését, az alábbiak szerint:

„e) a Khtv-ben meghatározott bevételek.”

27/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői többséggel, egy ellenszavazattal (Nagy Tamás) megszavazta a VII. fejezet 3. ponttal történő kiegészítését: „3. A közgyűlés és az elnökség határozatait a határozathozataltól számított nyolc napon belül a tagság tudomására kell hozni. A tudomásra hozatal céljából a WTE székhelyén jól látható módon elhelyezett hirdetőtáblára a határozatot 30 napra ki kell függeszteni. A kifüggesztés és levétel időpontját a határozatra fel kell jegyezni.”

28/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egy tartózkodással megszavazta a VIII. fejezet kiegészítését, az alábbiak szerint: „A testületi szervek (közgyűlés, elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a ptk. 685. § b.) pontja alapján…..”

29/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egy tartózkodással egyetértettek a VIII. fejezet 2. pontja kiegészítésével: „a) az elnök és az elnökség tagja;”

30/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag elfogadta a X. Fejezet Jogorvoslatok alábbi kiegészítését: „Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon beül – a bíróság előtt megtámadhatja.”

Romhányi András szavazásra tette fel a kérdést, hozzájárul-e a közgyűlés a WTE alapszabályának a fenti módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalásához.

31/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag elfogadták a WTE Alapszabálya fenti módosításainak egységes szerkezetbe foglalását.

Varga Géza és Csonka Eszter befejezte szavazatszámláló tevékenységét, mert a tisztségviselők titkosan történő választásához új Szavazatszámláló Bizottság felállítására van szükség.

Romhányi András: A következő napirendi pont a Tisztségviselők választása. A szavazás előtt a régi elnökség lemond. Javasolja, hogy Jelölő Bizottság tagjai legyenek a Szavazatszámláló Bizottság tagjai: dr. Mosonyi Annamária, Csernai Zsuzsa és Szebenyi Marianna.

32/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői egyhangúlag megválasztották a tisztségviselőkre vonatkozó titkos szavazás szavazatszámláló bizottságát: dr. Mosonyi Annamária, Csernai Zsuzsa és Szebenyi Marianna személyében.

7. napirendi pont: Új tisztségviselők választása

Nagy Tamás: a maga, vezetőségi tag társai és a FB nevében megköszöni a 3 éves bizalmat, s egyúttal a vezetőség ünnepélyesen lemond, mivel hamarosan lejár a 3 éves mandátuma.

Romhányi András felkérte dr. Mosonyi Annamáriát, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a jelöléseket.

Dr. Mosonyi Annamária: először a WTE elnökét és a Felügyelő Bizottság elnökét választja meg a közgyűlés. Ismertette, hogy az elmúlt időszakban az elnök személyére egy jelölés érkezett, Nagy Tamás.

A Felügyelő Bizottság elnökének a tagság Váradi Balázst és Füredi Pétert javasolta.

Romhányi András megkérdezte Nagy Tamást, elfogadja-e a jelölést.

Nagy Tamás elfogadja a jelölést.

Dr. Rosivall László: Mivel 3 évig működött alelnökként Nagy Tamás mellett, a lehető legjobb döntésnek tartja Nagy Tamás jelölését.

Romhányi András megkérdezte a közgyűlés résztvevőit, kívánnak-e további jelöltet állítani a WTE elnöke, illetve a Felügyelő Bizottság elnöke személyére.

Romhányi András megállapította, hogy nem érkezett újabb javaslat, és a jelölő listát lezárta.

Ezek után sor kerülhet a titkos szavazásra. A szavazás előkészületi munkálatai alatt kérte a jelölteket, röviden mutatkozzanak be.

A bemutatkozások után sor került a titkos szavazásra a WTE elnöke és az FB elnöke személyére.

A titkos szavazatok összeszámlálása után Mosonyi Annamária ismertette a szavazás eredményét:

Nagy Tamás elnökké választása 57 igen – egyhangú.

Az FB elnök választására 1 szavazat érvénytelen, Váradi Balázs 42 szavazatot kapott, Füredi Péter pedig 14-et.

33/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői titkos szavazáson egyhangúlag Nagy Tamást választották a WTE elnökének.

34/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői az FB elnök két jelöltjére tett titkos szavazással az alábbiak szerint szavaztak: Váradi Balázs 42 szavazatot kapott, 1 szavazás érvénytelen volt, Füredi Péter 14 szavazatot kapott. Tehát az FB elnöke Váradi Balázs.

Dr. Mosonyi Annamária ismertette az elnökség tagjaira eddig beérkezett jelöléseket:

Dr. Balogh Pál, Benkő Vilmos, Boros János, dr. Engloner Attila, Ékes Gábor, Debreceni Zsuzsa, Romhányiné Kovács Mária, Somogyvári Mánorovics Erika, Somlói Judit, Tracey Wheatly, Varga Géza, Gelecsér Gábor, Szebenyi Marianna, Iváncsics László, Viló János.

Romhányi András: kérte a közgyűlés résztvevőit, van-e javaslatuk arra, hogy újabb jelölt kerüljön fel a vezetőségi tagok jelölőlistájára.

Szebenyi Marianna és Iváncsics László tájékoztatták a közgyűlés résztvevőit, hogy nem kívánják jelöltetni magukat.

Varga Géza javasolta, hogy a 2 halaszthatatlan akadályoztatása miatt távol levő jelöltet az őt jelölő személy mutassa be a közgyűlés résztvevőinek.

Romhányi András megállapította, hogy mind a 13 jelölt vállalja a jelölését és további javaslat nem érkezett, tehát ez a lista lezártnak tekinthető. Kérte a jelöltek bemutatkozását.

A rövid bemutatkozások megtörténte után dr. Mosonyi Annamária ismertette az FB-tagokra és a póttagra érkezett jelöléseket:

Németh Ildikó, Urmai Rita, Veres Joli, Juhászné Kulcsár Ilona

Nagy Tamás javasolta, hogy az legyen az FB póttagja, aki a harmadik legtöbb szavazatot kapja, mely javaslattal a közgyűlés egyetértett.

Romhányi András: Kíván-e valaki újabb jelöltet állítani az FB tagjaira.

Nagy Tamás: Füredi Pétert javasolja az FB tagjai közé jelöltként felvenni, miután nem választotta meg a közgyűlés FB elnöknek.

Romhányi András: miután további jelöltre nem érkezett javaslat, a jelölő listát lezárta.

Az FB tag jelöltek rövid bemutatkozása után került sor a titkos szavazásra.

A szavazatok összeszámlálásáig a közgyűlés résztvevői megtekintették Somogyvári Rudolfnak a Wekerléről szóló filmjét.

A titkos szavazás után dr. Mosonyi Annamária ismertette annak eredményét: A szavazatok közül egy abszolút érvényételen, az FB-tag jelölteknél 2 érvénytelen szavazat érkezett.

Az elnökség tagjaira jelöltek közül: dr. Balogh Pál 48, Benkő Vilmos 52, Boros János 50, dr. Engloner Attila 47, Ékes Gábor 40, Debreceni Zsuzsa 53, Romhányiné Kovács Mária 54, Somogyváriné Mánorovics Erika 50, Somlói Judit 55, Tracey Wheatly 45, Varga Géza 46, Viló János 47 szavazatot kapott. Gelencsér Gábor 27 szavazattal nem került be az elnökségbe.

Az FB tagjaira és a póttagra jelöltek közül: Németh Ildikó 46, Urmai Rita 34, Veres Joli 24, Juhászné Kulcsár Ilona 21, Füredi Péter 31 szavazatot kapott. Így Veres Joli és Juhászné Kulcsár Ilona nem került be az FB-e, a póttag Füredi Péter.

35/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői titkos szavazással az alábbiak szerint választották meg az Elnökség tagjait:

Balogh Pál 48 szavazattal, Benkő Vilmos 52 szavazattal, Boros János 50 szavazattal, Engloner Attila 47 szavazattal, Ékes Gábor 40 szavazattal, Debreceni Zsuzsa 53 szavazattal, Romhányiné Kovács Mária 54 szavazattal, Somlói Judit 55 szavazattal, Tracey Whatley 45 szavazattal, Varga Géza 46 szavazattal, Viló János 47 szavazattal elnökségi tag.

36/2009.05.13. sz. közgyűlési határozat:

A WTE közgyűlésének résztvevői titkos szavazással az alábbiak szerint választották meg a Felügyelő Bizottság tagjait:

Németh Ildikó 46 szavazattal, Urmai Lászlóné 34 szavazattal FB-tag, Füredi Péter 31 szavazattal FB póttag.

Nagy Tamás köszönetet mondott a régi vezetőség tagjainak, megköszönte 3 éves munkájukat, s a most megválasztott elnökségnek további sikereket kívánt. A centenárium véget ért, de további feladatunk az épített környezet védelme, a közbiztonság erősítése. A következő évforduló 2011-ben a Wekerlei Társaskör megalakulásának centenáriuma, melynek méltó megünneplése is komoly feladat.

8. napirendi pont: Bejelentések

Romhányi András tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit a Székely-kapu Napok rendezvénysorozat főbb eseményeiről, mely már szombaton a fotókiállítás megnyitásával és utána a pódium hangversenyével kezdetét veszi. Minden wekerlei megjelenésére, részvételére számít a rendezőség, s mindenkinek jó szórakozást kíván.

Egyéb hozzászólás nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a közgyűlést bezárta.

K.m.f.

……………………………… ……………………………… ………………………………
Tóth Katalin Németh Katalin Szigel Gáborné
jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv hitelesítője a jegyzőkönyv hitelesítője

Vélemény, hozzászólás?